Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Dinodesign

Versie 28 mei 2018

Dino design
Alsemlaan 2
5582 CN
Waalre

E-mail: maarten@dinodesign.nl
Website: www.dinodesign.nl

 

PRIVACYVERKLARING DINO DESIGN 
Algemeen: 
Dino design, gevestigd aan Alsemlaan 2, 5582 CN Waalre, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dinodesign.nl.  Alsemlaan 2, 5582 CN Waalre

De heer M.Schutjes is de Functionaris Gegevensbescherming van Dino design Hij/zij is te
bereiken via het formulier op de website www.dinodesign.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Dino design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Functie (voor zover door u verstrekt);
– Geslacht;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
– Locatiegegevens (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
– Internetbrowser en apparaat type (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
– Bankrekeningnummer (voor zover door u verstrekt);
– Dino design analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
– Dino design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Dino design verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

Gebruik van uw gegevens 
Dino design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verstrekken van informatie aan derden noodszakelijk voor onze bedrijfsvoering of het uitvoeren van uw project;
– Verzenden van onze nieuwsbrief  (voor zover u zich daarvoor heeft opgegeven);
– U te kunnen benaderen via telefoon of e-mail of anderszins indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten e.d. bij u af te leveren;
– Om uw facturen te sturen en uw betaling af te handelen;
– U uit te nodigen voor  bijeenkomsten en evenementen, beurzen en seminars e.d.

Geautomatiseerde besluitvorming 
Dino design neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard 
De Dino design bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens zijn vergaard.

Dit betekent dat wij de gegevens bewaren zolang u een relatie heeft met de Dino design.
De financiële en administratieve gegevens worden bewaard zolang dit wettelijk verplicht is.
Relatielijsten, deelnames aan bijeenkomsten , seminars, vergaderingen etc. komen in een
historisch archief.
Geheimhoudingsplicht
Dino Design is zich bewust dat de informatie die de klant met Dino Design deelt en opslaat een geheim en bedrijfsgevoelig karakter heeft. Alle Dino Design medewerkers zullen gedurende hun dienstverband en daarna, zoals in hun arbeidsovereenkomst met geheimhoudingsclausule is opgenomen, op verantwoorde wijze met de informatie van de klant omgaan.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Dino design deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dinodesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dino design uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Dino design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging 
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen
onrechtmatig gebruik. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall.
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde systemen. Onze medewerkers zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan
derden die door ons worden ingeschakeld.

Websites, sociale media etc. van derden 
Op onze website zijn links naar derden opgenomen. De Dino design draagt geen
verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en voor de wijze waarop deze derden omgaan
met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze deden te lezen.

Foto’s, video’, aangeleverde content etc. 
Dino is niet verantwoordelijk voor de privacy omtrent door klanten beschikbaar tekst, beeld of videomateriaal. Dino verwacht dat dit materiaal voldoet aan de wettelijke regelgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dino design en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar info@nrk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Dino design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De Dino design behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.